Nowoci 
  Wsplpraca  
  Kontakt  
Strona gwna » Regulamin
Wybierz producenta
Wybierz kategori
Informacje
Oferujemy najkorzystniejsze produkty: Spryny, Filtry powietrza, Akcesoria Braille oraz klocki hamulcowe. Polecamy nasze produkty. Sklep Top End Power zaprasza. Klocki hamulcowe - tylko u nas.
Docz do nas


Regulamin

Sklep Top End Power - Regulamin dotyczcy zawierania z konsumentami na odlego umów sprzeday towarów oraz wiadczenia usug - obowizujcy od dnia 25 grudnia 2014 roku – ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.

Dokumenty sprzeday dotyczce artykuów znajdujcych si w niniejszym sklepie wystawiane s przez firm Top End Power Krzysztof Jakubczyk z siedzib w Puawach przy ul. Grota Roweckiego 8/27 , 24-100 Puawy posugujc si numerem NIP: 716-185-98-14 oraz numerem REGON : 060414657 wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki.

Dane kontaktowe

  • Adres: Top End Power , ul. Gen. Grota Roweckiego 8/27, 24-100 Puawy
  • Telefon (Infolinia): 694-502-500 ; 694-502-501
    Nasi konsultanci s do Pastwa dyspozycji: od poniedziaku do pitku w godzinach 8:00 - 17:00
  • Adres e-mail: info@topendpower.pl
  • Owiadczenie o odstpieniu od umowy naley wysya na adres: Top End Power, ul. Gen. Grota Roweckiego 8/27 24-100 Puawy, z dopiskiem „reklamacja Top End Power” oraz poinformowa Sklep o zaistniaej sytuacji drog mailow na adres: info@topendpower.pl

Ogólne Warunki Sprzeday

 

I. Wyjanienie poj

1. Sprzedawca: przedsibiorca dziaajcy pod firm Top End Power Krzysztof Jakubczyk i posugujcy si numerem Regon: 060414657 oraz numerem  NIP: 716-175-98-14

2. Sklep: serwis internetowy dostpny pod adresem www.topendpower.pl, za porednictwem którego, Sprzedawca wiadczy usugi okrelone w Regulaminie wiadczenia usug drog elektroniczn w celu doprowadzenia do zawarcia umowy sprzeday.

3. Towar – produkty, materiay i towary umieszczone w Sklepie z przeznaczeniem do ich sprzeday

4. Zamawiajcy – osoba skadajca zamówienie w sklepie i strona umowy sprzeday w przypadku jej zawarcia ze sprzedawc

5.Konsument - zamawiajcy, bdcy konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów. Za konsumenta uwaa si osob fizyczn dokonujc czynnoci prawnej niezwizanej bezporednio z jej dziaalnoci gospodarcz lub zawodow.

5.Umowa sprzeday - umowa sprzeday zawarta na odlego pomidzy Zamawiajcym a Sprzedawc w zakresie rzeczy wskazanych w zamówieniu i na warunkach okrelonych w niniejszych Ogólnych warunkach sprzeday.

 

II. Zawarcie Umowy sprzeday

1.Informacje przedstawione w Sklepie, w tym w szczególnoci dotyczce cen, stanowi zaproszenie do zawarcia umowy sprzeday i nie s ofert sprzeday. Przedmiotem Umowy sprzeday s rzeczy nowe, które Sprzedawca jest zobowizany dostarczy bez wad. Ewentualne reklamacje mona skada w sposób i w terminie okrelonych w rozdziale V. Reklamacje.

 

2.W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie naley zoy Zamówienie.

a)Zamówienie naley skada za porednictwem strony internetowej http://www.topendpower.pl

b)W wyjtkowych okolicznociach zamówienie mona zoy telefonicznie pod numerem 694-502-500 lub 694-502-501

c) mailowo na adres email : info@topendpower.pl

3. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy patnoci i dostawy, Zamówienie musi zawiera nastpujce dane: iimiona i nazwiska, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail, adres do wysyki

4. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiajcego musz by aktualne i zgodne z prawd. Zasady ochrony danych osobowych udostpnianych przez Zamawiajcego okrelono w rozdziale IX. Ochrona danych osobowych.

5. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów sucych do weryfikacji poprawnoci danych wprowadzanych przez Zamawiajcego, poza mechanizmami sprawdzajcymi ich kompletno. Zamawiajcy moe w kadej chwili skorygowa swoje bdy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia.

6. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach skadanych za porednictwem Sklepu w dni robocze w godzinach 09-17

7. Zawarcie Umowy sprzeday nastpuje z chwil potwierdzenia przez Sprzedawc przyjcia Zamówienia do realizacji, które jest wice dla Zamawiajcego jeli nastpio niezwocznie po otrzymaniu Zamówienia. Potwierdzenie przyjcia Zamówienia do realizacji jest przesyane przez Sprzedawc z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Zamawiajcego podany przez niego w Zamówieniu.

8. Z chwil zawarcia Umowy sprzeday, Sprzedawca zobowizuje si przenie na Zamawiajcego wasno rzeczy i wyda mu je, natomiast Zamawiajcy zobowizuje si te rzeczy odebra i zapaci Sprzedawcy cen Zamówienia.

9.Wica dla stron Umowy sprzeday jest czna cena Zamówienia prezentowana Zamawiajcemu po wybraniu przez niego sposobu patnoci i dostawy przed zoeniem Zamówienia, patna jak to okrelono w rozdziale V. Warunki patnoci.

10.Sprzedawca realizuje Zamówienia tylko na terytorium Polski. Informacje o dostpnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach s prezentowane przez zoeniem Zamówienia jak to okrelono w rozdziale VI. Warunki dostawy.

11.Zamawiajcy moe zoy zamówienie na inne towary nie objte ofert Sklepu –   Zamówienie Indywidualne.

a) Zamówienie Indywidualne realizowane jest na podstawie odrbnej umowy zawartej z Firm.

 

III. Ceny

1. Ceny brutto s wyraone w zotych polskich i zawieraj wszystkie nalene podatki, w tym podatek VAT.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzeday, zmiany cen towarów znajdujcych si w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoywania akcji promocyjnych bd wprowadzania w nich zmian.

 

IV. Towar

1. Wszystkie towary dostpne w katalogu s fabrycznie nowe i objte gwarancj jako producenta.

2. Czci specjalistyczne. Niektóre z towarów oferowanych przez Sklep min: klocki hamulcowe Hawk Performance, sprzga, ukady wydechowe s specjalistycznymi podzespoami i  czciami samochodowymi przeznaczonymi do samochodów uywanych poza drogami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 roku nr 204 poz. 2086 z pón. zmianami), w szczególnoci na torach i odcinkach zamknitych w zwizku z czym   mog by wykorzystane w sposób niezgodny z warunkami poruszania si po drogach publicznych. Nie ponosimy odpowiedzialnoci za wykorzystywanie towarów w sposób niezgodny z prawem.

3. Czci specjalistyczne mog by montowane w samochodach wycznie przez specjalistyczne warsztaty wyposaone w specjalistyczny sprzt i akcesoria, zatrudniajce wyspecjalizowany personel oraz speniajce wszystkie warunki do ich montau. Nie ponosimy odpowiedzialnoci za straty spowodowane nieprawidowym montaem lub niewaciwym wykorzystywaniem specjalistycznych czci do uytku w samochodach uywanych w sportach motorowych. Kada wtpliwo dotyczca montau okrelonej czci powinna by skonsultowana z serwisem we wasnym zakresie.

 

 

V. Warunki patnoci

1. Z tytuu wykonania Umowy sprzeday, Zamawiajcy jest zobowizany zapaci Sprzedawcy czn cen Zamówienia, na któr skadaj si ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowizujce w Sklepie w chwili skadania Zamówienia.

 

2.Sprzedawca udostpnia w Sklepie nastpujce formy patnoci:

a) za pobraniem-opata za towar uiszczana jest gotówk u kuriera w momencie odbioru towaru

b) przy odbiorze osobistym u sprzedawcy

c) przelew bankowy

d) szybki e-przelew bankowy

e) karta patnicza

 4. Zamawiajcy jest informowany przed zoeniem Zamówienia, jakie formy patnoci s dostpne ze wzgldu na charakter i warto zamawianych rzeczy.

 5. Patno ceny Zamówienia nastpuje w formie wybranej przed zoeniem Zamówienia.

 6. Termin patnoci wynika z formy patnoci wybranej przez Zamawiajcego. Poza patnoci za pobraniem, patno nastpuje po zawarciu Umowy sprzeday, a przed dostaw i wydaniem rzeczy

 

 

VI. Warunki dostawy

1. Towary wysyamy za porednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS. Do przesyki doczamy paragon lub faktur VAT wyszczególniajc wszystkie pozycje zamówienia oraz koszty transakcji.

2. Kupujcy pokrywa koszty dostawy, na które skadaj si koszty pakowania, opakowania i wysyki. O kosztach dostawy Kupujcy jest informowany podczas skadania zamówienia

3. Z tytuu wykonania Umowy sprzeday, Sprzedawca jest zobowizany dostarczy rzeczy bdce przedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiajcy jest zobowizany te rzeczy odebra.

4. Towar dostpny fizycznie w magazynie wysyamy w terminie do 3 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia przedpaty, jeeli bya wymagana. Jednoczenie Sprzedawca jest zobowizany dostarczy rzeczy niezwocznie po zawarciu Umowy sprzeday jednak nie póniej ni w cigu 7 dni, chyba e strony Umowy sprzeday dokonay innego indywidualnego uzgodnienia w tym zakresie.

5. O fakcie wyduenia terminu dostawy informujemy Kupujcego niezwocznie po otrzymaniu potwierdzonego zamówienia.

6. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejnoci ich wpynicia.

7. Sprzedawca udostpnia w Sklepie nastpujce formy dostawy:

a) dostawa na adres odbiorcy

b) odbiór osobisty u sprzedawcy

8. Zamawiajcy jest informowany przed zoeniem Zamówienia jakie formy dostawy s dostpne ze wzgldu na charakter i warto zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach.

9. Wszystkie nadawane przez nas przesyki s wolne od zewntrznych wad fizycznych i dokadnie zapakowane. KUPUJCY ma prawo sprawdzi stan dostarczone do towaru w obecnoci przewonika. Naley upewni si, czy przesyka nie posiada naruszonego opakowania lub innych uszkodze zewntrznych wskazujcych na uszkodzenie podczas transportu.

 

VII. Reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny rkojmi wzgldem Zamawiajcego, jeeli rzecz sprzedana ma wad fizyczn lub prawn. Sprzedawca odpowiada z tytuu rkojmi jeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upywem 2 lat od daty wydania klientowi

2. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajcy moe skorzysta z rkojmi zoy reklamacj lub skorzysta z gwarancji zgodnie z umow gwarancyjn.

3. Reklamacja powinna by zoona na pimie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinna zawiera co najmniej oznaczenie Zamawiajcego, w tym jego imi i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazw, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upowanionej do zaatwiania spraw zwizanych ze zoon reklamacj oraz opis wady bdcej podstaw zoenia reklamacji.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamacj niezwocznie jednak nie póniej ni w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi skadajcego reklamacj pisemnie lub za porednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

5. Zamawiajcy, który wykonuje uprawnienia z tytuu rkojmi, jest obowizany na koszt Sprzedawcy dostarczy rzecz wadliw na Adres korespondencyjny Sprzedawcy

6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialnoci z tytuu rkojmi, jeeli Klient wiedzia o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzeday.

7. Roszczenie klienta o usunicie wady lub wymian towaru przedawnia sie z upywem 1 roku od daty stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie moe zakoczy si przed upywem terminu 2-letniego

8. Jeeli sprzedany Produkt ma wad, Klient moe zoy owiadczenie o usuniciu wady, wymiany towaru na wolny od wad, obnieniu ceny albo odstpieniu od Umowy Sprzeday.

9. Sprzedawca niezwocznie i bez nadmiernych niedogodnoci dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wad usunie, a jeli nie bdzie to moliwe ( na przykad z powodu wyczerpania zapasów magazynowych) Sprzedawca zwróci Nabywcy równowarto ceny zakupu lub zaoferuje mu inne dostpne na magazynie towary do wyboru.

FORMULARZ REKLAMACJI - POBIERZ

 

VIII. Odstpienie od umowy przez konsumenta

1. W przypadku umów zawieranych na odlego Klient moe odstpi od umowy bez podania przyczyn, skadajc stosowne owiadczenie na pimie bd mailowo w terminie 14 dni, liczonym  od dnia wydania zamówionego  towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysanie przez klienta bdcego konsumentem owiadczenia o odstpieniu od umowy przed upywem wskazanego w poprzednim zdaniu terminem.

2.Bieg terminu do odstpienia od umowy rozpoczyna si od objcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazan przez niego osob trzeci inn ni przewonik, a w przypadku umowy która obejmuje wiele rzeczy, które s dostarczane osobno, partiami lub w czciach – od objcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub czci.

3. W razie odstpienia od umowy przez klienta zgodnie z §51 powyej umowa jest uwaana za niezawart, a klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiza. To, co strony wiadczyy, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba e zmiana bya konieczna w granicach zwykego zarzdu.

4. Konsument ponosi odpowiedzialno za zmniejszenie wartoci rzeczy bdce wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczajcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

5. Towar naley odesa na adres naszej siedziby wskazany we wstpie do Regulaminu. Do przesyki naley doczy pisemne owiadczenie konsumenta o odstpieniu od umowy. Do zwracanego towaru naley doczy dowód zakupu - paragon lub faktur. Nie przyjmowane s jednak zwroty paczek patnych "za pobraniem" ( nie ma moliwoci by Kupujcy odesa paczk do Sprzedajcego za pobraniem ).

6. Sprzedawca ma obowizek niezwocznie, nie póniej ni w terminie 14 dni od dnia otrzymania owiadczenia Konsumenta o odstpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego patnoci, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu patnoci przy uyciu takiego samego sposobu zapaty, jakiego uy Konsument, chyba e Konsument wyranie zgodzi si na inny sposób zwrotu, który nie wie si dla niego z adnymi kosztami

8.Konsument ponosi tylko bezporednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy Konsument wybra sposób dostarczenia rzeczy inny ni najtaszy zwyky sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawc, Sprzedawca nie jest zobowizany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, wówczas ponoszony przez Konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy do Konsumenta.

9.Prawo odstpienia od umowy zawartej na odlego tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysuguje na towary zakupione w ramach umowy kupna/sprzeday jako firma/przedsibiorca w ramach prowadzenia dziaalnoci gospodarczej lub zawodowej. Odstpienie od umowy zawartej na odlego jest ustaw konsumenck, regulujc stosunki pomidzy przedsibiorc a Konsumentem, czyli osob fizyczn dokonujc z przedsibiorc czynnoci prawnej niezwizanej bezporednio z jej dziaalnoci gospodarcz lub zawodow.

FORMULARZ ODSTPIENIA OD UMOWY - POBIERZ

 

IX. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w zwizku z podjtymi przez Zamawiajcego czynnociami zmierzajcymi do zawarcia Umowy sprzeday oraz w zwizku z jej realizacj, jest Sprzedawca. Przetwarzanie danych osobowych odbywa si na zasadach okrelonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

2. Udostpnienie danych osobowych przez Zamawiajcego ma charakter dobrowolny, ale niezbdny do zoenia Zamówienia i realizacji Umowy sprzeday, a ich przetwarzania nastpuje:

a) w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzeday,

b) na potrzeby marketingu bezporedniego produktów i usug Sprzedawcy

 

3. Podstaw prawn przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w punkcie 2 jest ustawowe upowanienie do przetwarzania danych niezbdnych do nawizania, uksztatowania treci, zmiany lub rozwizania stosunku prawnego midzy Zamawiajcym i Sprzedawc, jak równie ze wzgldu na waciwo Umowy sprzeday, za w przypadku, o którym mowa w punkcie 2

Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególnoci nastpujce dane osobowe:

a) nazwiska i imiona

b) numer telefonu

c) adres poczty elektronicznej e-mail

d) adres zamieszkania lub pobytu

e) adres do wysyki

f) Numer Identyfikacji Podatkowej w przypadku wystawienia Faktury VAT

4. Zamawiajcy moe dobrowolnie udostpni swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez Sprzedawc na potrzeby dziaa marketingowych Sprzedawcy, polegajcych przede wszystkim na przesyaniu Zamawiajcym informacji handlowych dotyczcych produktów i usug Sprzedawcy

 

5. Zamawiajcemu Przysuguje prawo:

a) dostpu do swoich danych osobowych przekazanych Sprzedawcy, prawo dokonywania i uzupenienia, korekt oraz aktualizacji treci danych w drodze komunikacji ze Sprzedawc;

b) dania czasowego lub staego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunicia, o ile okazayby si one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa.

c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo dania ich usunicia, gdy stan si one zbdne do realizacji celu, dla którego zostay zebrane - w tym celu naley wysa pismo, listem poleconym, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.

6. Sprzedawca zapewnia odpowiednie rodki techniczne i organizacyjne zapewniajce bezpieczestwo danych osobowych udostpnionych przez Zamawiajcego, w szczególnoci uniemoliwiajce dostp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegajce utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu

 

7. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawc mog by udostpnione:

a) odpowiednim organom pastwowym na ich danie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa

X. Inne postanowienia
 

1. Regulamin oraz Umowa kupna- sprzeday zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w jzyku polskim.

2. W rozsdnym czasie po zawarciu Umowy sprzeday, ale najpóniej w chwili dostarczenia rzeczy, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia tej umowy na trwaym noniku, którym to nonikiem w szczególnoci moe by wiadomo elektroniczna przesana na adres e-mail Konsumenta podany przez niego w Zamówieniu

3. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzeday, o którym mowa powyej, zawiera co najmniej informacje o:

a) gównych cechach wiadczenia;

b) danych identyfikujcych Sprzedawc, w szczególnoci firm, organ, który zarejestrowa dziaalno

gospodarcz, a take numerze, pod którym zosta zarejestrowany;

c) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi Konsument moe szybko i efektywnie kontaktowa si ze Sprzedawc;

d) adresie, pod którym Konsument moe skada reklamacje;

e) cznej cenie Zamówienia wraz z podatkami i opatami za transport;

f) sposobie i terminie zapaty;

g) sposobie i terminie spenienia wiadczenia przez Sprzedawc oraz stosowanej przez Sprzedawc procedurze rozpatrywania reklamacji;

h) sposobie i terminie wykonania prawa odstpienia od umowy bez podania przyczyny, a take wzór formularza odstpienia od umowy;

i) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstpienia od umowy, które ponosi Konsument, jeeli ze wzgldu na swój charakter rzeczy te nie mog zosta w zwykym trybie odesane poczt;

j) przypadkach braku prawa odstpienia od umowy na podstawie przepisów i okolicznoci, w których konsument traci prawo odstpienia od umowy;

k) obowizku przedsibiorcy dostarczenia rzeczy bez wad istnieniu i treci gwarancji i usug posprzedanych oraz sposobie ich realizacji;

 

4. W sprawach nie ujtych  w niniejszym regulaminie maja zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególnoci kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach ustawy konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego ( dz. U . Nr. 141 z 2002r., poz. 1176, z pó. zm ) oraz przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

5. Klient ma prawo zgasza reklamacje i uwagi zwizane funkcjonowaniem sklepu poczt lub e-mailem na adresy podane w zakadce Kontakt : info@topendpower.pl.

6. Prawem waciwym dla stosunków prawnych wynikajcych z niniejszej umowy jest prawo polskie.

7. Ewentualne spory powstae pomidzy Sprzedawc, a Zamawiajcym niebdcym jednoczenie Konsumentem, zostaj poddane sdowi waciwemu zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa polskiego.

 

XI. Prawa autorskie

Wszystkie prawa autorskie, majtkowe i niemajtkowe Sklepu nale do Firmy i s chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych ( Dz. U. z 1994 r. Nr 24 , poz 83 , tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku nr 90 poz. 631 z pón. zmianami).

 

Newsletter
 
Zapisz si na newsletter
 Dodaj 
  Usu  
 
  
Kontakt z nami

TOP END POWER

694-502-500

694-502-501

info@topendpower.pl

Gadu-Gadu 4199927

Gadu-Gadu 2079432

  zadzwo

Nowoci

Tablica

Szanowni klienci! Z powodu trwajcych prac modernizacyjnych, oraz zmieniajcych si kursów walut nie jestemy w stanie na bieco aktualizowa cen. Prosimy przed zakupem o kontakt w celu ustalenia aktualnej ceny. Dzikujemy i przepraszamy za niedogodnoci

Zobacz wicej...
 |  Strona gwna  |  Promocje  |  Nowoci  |  O firmie  |  Regulamin  |   |  Wsplpraca  |